logo image for shopify app named EZLOGI

EZLOGI

Shopify
0(0)

EZLOGIはショップオーナー様、メーカー様に代わり、 商品の保管、梱包、出荷業務を⾏うサービスです。

Similar shopify apps